PROSPERA

PROSPERA är ett tränings- och integrationsprogram i öppenvård med utgångspunkt från det salutogena
förhållningssättet och riktar sig till personer från olika kulturer med psykosocial problematik. Programmet
är uppdelat i två delar, Grundprogram samt Tilläggsprogram och inleds med att en handlings- och
genomförandeplan upprättas utifrån varje klients individuella behov.

Kort presentation av Prosperita AB och PROSPERA