KVALIFICERAD KONTAKTPERSON


Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj i 3 kap. 6 § tredje stycket SoL har funnits sedan socialtjänstlagens
tillkomst och är en av de mest använda insatserna när det gäller barn och unga. Kontaktfamilj används oftast
för yngre barn. För lite äldre barn och ungdomar är kontaktperson den

insats som kommer till användning. Skälet till att en kontaktperson utses är ofta kopplat till den unges eget
beteende, t.ex. risk för ett normbrytande beteende. Huvuduppgiften för en kontaktperson enligt
3 kap. 6 § tredje stycket SoL är att vara ett stöd till den unge och hjälpa honom eller henne i personliga
angelägenheter. Uppdraget innebär inte någon skyldighet att kontrollera den unge eller att rapportera till
socialtjänsten vad kontaktpersonen får veta om den unge.

Tanken var att insatsen främst skulle användas i ärenden med lättare problematik. I praktiken förekommer
det att en kontaktperson utses även i svårare ärenden och insatsen kallas då många gånger för kvalificerad
kontaktperson.

Ungdomsbrottsutredningen fick i uppdrag att lämna förslag på en modell där en person utses till att ha ett
särskilt ansvar för den unge, dels genom kontroll och uppföljning, dels genom samordning av de insatser och
åtgärder som vidtas från samhällets sida. I utredningen betonades att de som är kontaktpersoner behöver
särskild kompetens och handledning för att kunna göra ett bra arbete.

Mot bakgrund av detta har införts bestämmelser om särskilt kvalificerad kontaktperson i 3 kap. 6 § fjärde stycket SoL.
Uppdraget som denna kontaktperson har skiljer sig från en kontaktperson enligt tredje stycket. En särskilt kvalificerad
kontaktperson enligt fjärde stycket är avsedd att användas för unga som har behov av särskilt stöd och särskild
vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller
något annat nedbrytande beteende. Motsvarande bestämmelse om särskilt kvalificerad kontaktperson har
införts även i 22 § första stycket 1LVU.

Brottslig verksamhet i tidig ålder är en viktig varningssignal när det gäller den unges fortsatta utveckling.
Unga som begår brott och riskerar att skapa sig en kriminell livsstil har inte sällan en allvarlig problembild och
kan därför ha ett stort behov av stöd och hjälp från en kontaktperson med särskilda kvalifikationer.