HEM

Prosperita AB är ett företag med mångårig erfarenhet av socialt arbete. Vi arbetar utifrån ett salutogent
förhållningssätt och erbjuder ett tränings-och integrationsprogram i öppenvård PROSPERA för personer
från olika kulturer med psykosocial problematik. Det innebär att vi tittar på den förmåga individen besitter
och främjar de positiva egenskaper som leder till utveckling mot det önskade målet.

PROSPERA hjälper individen med de färdigheter som även behöver förstärkas. Det kan gälla stöd i form av
integration i samhället, upprätta strukturer i vardagen, hjälpa till att skapa rutiner samt träna olika sociala
färdigheter. I PROSPERA-programmet ingår även träningslägenheter.

PROSPERA är uppdelat i två delar: Det ena är Grundprogrammet där fokus ligger på att uppmuntra och
förstärka de grundläggande bitarna i samhället. Det andra är Tilläggsprogrammet där fokus ligger på att
tillföra spetskompetens inom specifika områden och tillgodose specifika behov antingen internt eller via
någon av våra kvalitetssäkrade samarbetspartners. Exempel på sådana områden kan vara tidigare
missbruksproblematik, kriminalitet, konflikthantering, hedersrelaterade problem, ensamkommande
flyktingbarn mm.

Våra kvalificerade kontaktpersoner har i ett initialt skede täta kontakter med individen i dennes vardag. Allt eftersom
tiden går trappas omfattningen av stödet succesivt ned för att ge mer utrymme för individens eget
ansvarstagande. Stommen i vårt PROSPERA program är av öppenvårdskaraktär och vårt arbetssätt är
lösningsfokuserat med utgångspunkt från ett ”här och nu”perspektiv med fokus på individens egna resurser.

Programmet implementeras i individens sociala nätverk, familj, skola/arbete/praktik, samhälleliga funktioner
(sjukvård, AF, FK ). På så vis skapar vi möjlighet för en större kontaktyta mellan individen och dess omgivning.